Shaved farm fresh asparagus with shaved parmesan vinaigrette