Chinese Breakfast includes dumplings (Jiaozi), porridge (Congee), fried dough sticks (Youtiao), savory crepes (Jian Bing), and a cup of fant